ข้อควรรู้และเลือกใช้สติกเกอร์สะท้อนแสงให้ถูกต้องตามข้อบังคับกรมขนส่ง

ข้อควรรู้และเลือกใช้สติกเกอร์สะท้อนแสงให้ถูกต้องตามข้อบังคับกรมขนส่ง

ประกาศกรมการขนส่งทางบก

 เรื่อง กำหนดคุณลักษณะ สี ขนาด จำนวน และ ตำแหน่ง การติดตั้งรวมทั้งประเภทและลักษณะของรถ ที่ต้องมีอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสง พ.ศ. 2560
ลงวันที่ 22 มี.ค. 60

สภาพปัญหา ที่ผ่านมามีทั้งสถิติและผลการศึกษาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ ในเวลากลางคือหรือขณะที่แสงสว่างไม่เพียงพอ ซึ่งเกิดจาก การที่รถคันอื่นไม่สามารถมองเห็นรถขนาดใหญ่ได้ชัดเจน ทั้งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถบรรทุกซึ่งมักมีความยาวมาก และติดตั ้งโคมไฟแสดงต ำแหน่งได้ไม่ทั่วถึง หรือรถที่ 

กำลังจอดอยู่และดับไฟ หลักการดำเนินการ ◦ การใช้อุปกรณ์และวัสดุแถบสะท้อนแสงชนิด “Retro-reflective” ซึ่งจะทำการสะท้อนแสงกลับไปในทิศทางที่มาของแสงนั้น ◦ เพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน และ เนื่องจากเป็นการใช้การสะท้อนแสงจึงไม่ต้องใช้พลังงานในตัว จึงยังคงช่วยให้เห็นได้ชัดเจนแม้ในขณะที่รถจอดอยู่ 

 

1. อุปกรณ์สะท้อนแสง 
1.1. วิธีการติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงบนรถ รายละเอียดประกาศ สอดคล้องตาม UNECE R48.06 
1.2. รูปทรงอุปกรณ์ - ด้านท้ายของรถพ่วง - สามเหลี่ยม - กรณีอื่นๆ - วงกลม สี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
1.3. รถที่บังคับใช้ รถบรรทุกและรถโดยสารตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก
1.4. กำหนดการใช้บังคับ ◦รถที่จดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
 
กรณีรถที่มีเครื่องยนต์
 - รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1มาตรฐาน 2มาตรฐาน 3มาตรฐาน 4มาตรฐาน 6มาตรฐาน 7

 - รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1ลักษณะ 2ลักษณะ 3ลักษณะ 4ลักษณะ 5และลักษณะ 9 

 

กรณีรถพ่วง รถกึ่งพ่วง

 - รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 5

 - รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 6ลักษณะ 7และลักษณะ 8

 

 

 

 

รถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารมาตรฐาน 1มาตรฐาน 2มาตรฐาน 3มาตรฐาน 4มาตรฐาน 5 มาตรฐาน 6มาตรฐาน 7 รถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรือสิ่งของลักษณะ 1ลักษณะ 2ลักษณะ 3ลักษณะ 4ลักษณะ 5 ลักษณะ 6ลักษณะ 7 และลักษณะ 8และลักษณะ 9

2. แผ่นสะท้อนแสง

1. คุณลักษณะของแผ่นสะท้อนแสง เป็นไปตามUNECE R104.00 ลักษณะ marking

2. การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงบนรถ เป็นไปตามUNECE R48.06 ด้านท้ายของรถ – สีเหลือง/สีแดง ด้านข้างของรถ – สีเหลือง/สีขาว

3. รถที่บังคับใช้ รถบรรทุก ทุกลักษณะยกเว้นรถลากจูง เฉพาะที่มีจ านวน เพลาล้อ กงล้อและยาง ตั้งแต่ 2 เพลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ขึ้นไป

4. ก าหนดการบังคับใช้

4.1 รถจดทะเบียนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

4.2 รถที่จดทะเบียนก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 A. ที่ยังไม่ได้ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง หรือติดตั้งไว้แล้วแต่มีขนาด/จ านวน/ต าแหน่ง ไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ด าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2562 B. ที่ติดตั้งแผ่นสะท้อนแสงไว้แล้วโดยมีขนาด/จ านวน/ต าแหน่ง เป็นไปตามประกาศนี้ แต่มีสีไม่เป็นไปตามประกาศ หรือไม่ได้รับการรับรองตาม UNECE ให้ด าเนินการก่อนวันที่ 1 มกราคม 2563

 

 การติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง


 
 
 
ติดต่อสอบถามสินค้าตามรายละเอียดด้านล่างบริษัท ควอลิตี้ อิมปอร์ต จำกัดB.M.P. Trailer Partเลขที่ 35 ซอย อ่อนนุช88 แยก12 ถนน อ่อนนุช แขวง/เขต ประเวศ กรุงเทพฯ10250โทร : 02-3287730 แฟ็ก 02-7260872มือถือ: 081-8541580 , 086-3266250 , 086-3004205 , 083-0280020Line ID: @bmp-trailerpart
Mobile App: BMP Trailer Part
http://www.bmp-user.com/